Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja (LÕNGAPOOD OÜ) (edaspidi Müüja).

1.2. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid Müüja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab Müüja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Müüja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb Müüja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Müüja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida Müüja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab Klient Müüjale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida Klient otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes Müüjale jagab.

2.3. Klient vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Klient on kohustatud Müüjat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Müüja ei vastuta Kliendi poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest Kliendile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Müüja võib töödelda järgnevaid Kliendi isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Telefoninumber;

3.1.3. E-posti aadress;

3.1.4. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.5. Arvelduskonto number;

3.2. Lisaks eeltoodule on Müüjal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) Klient on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik Kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Kliendi taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kliendi huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui Klient on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus

3.5. Müüjal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Müüja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Kliendi isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab Müüja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Müüja säilitab Kliendi andmeid lõpmatuseni või kuni Klient soovib andmete kustutamist.

4. Kliendi õigused

4.1. Kliendil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Kliendil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Kliendil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui Müüja töötleb Kliendi isikuandmeid Kliendi nõusoleku alusel, siis on Kliendil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Klient saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe poole aadressil ene@longapood.ee.

4.6. Kliendi on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Müüjal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades Kliente muudatustest kodulehe (pood.longapood.ee) kaudu.